Info blad

Alle informatie m.b.t. huishoudelijk reglement, baanreglement, afspraken m.b.t. lessen enz. zijn terug te vinden in het Infoblad tennis

 Baanverlichting

Het is nu mogelijk om de baanverlichting aan de buitenzijde van het clubhuis in te schakelen. Links naast de deur bevinden zich 4 draaischakelaars, waarmee per baan de verlichting kan worden aangezet.
Aandachtspunten:

 • Verlichting per baan met tussenpozen van ca. 20 seconden inschakelen.
 • Na uitschakelen mag de verlichting pas weer na min. 10 minuten (!) worden ingeschakeld!
 • Gebruik de verlichting niet onnodig.

 

Gebruik sproei-installatie

Gebruik bij droog weer de sproei-installatie. Dit is goed voor de banen en voor jezelf (stofvrij spelen)! Druk voordat je gaat spelen op de groene knop van de betreffende banen (er mogen natuurlijk geen spelers op deze banen aanwezig zijn, anders krijgen zij een koude douche) en na ca. 5 minuten zijn de banen perfect bespeelbaar.
Mocht het sproeien te lang duren en er daardoor plassen ontstaan, druk dan de rode knop in.

 

Baanreglement

 • De leden van T.V. De Gelimmet zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, leden van de technische commissie en groundsman.
 • Tot de banen hebben die leden toegang, die voorzien zijn van een geldig bewijs van lidmaatschap.
 • Alle leden hebben recht van introductie, behoudens goedkeuring van het bestuur. Introductie is alleen mogelijk indien de baanbezetting dit toelaat. Introducees mogen slechts tennissen indien zij vergezeld zijn van een lid van de vereniging. Introductiekaarten worden door de bevoegde personen, per dag verstrekt. Men dient de kaarten op de dag van verstrekking weer in te leveren. Eén persoon kan maximaal vijf maal per jaar geïntroduceerd worden.
 • Bij wedstrijden hebben eveneens leden van de bezoekende vereniging (en) recht van toegang tot de banen, op voorwaarde dat zij zich houden aan het ter plaatse geldende baanreglement.
 • Kleine kinderen worden alleen tot het park toegelaten indien zij onder geleide zijn. De begeleiders dienen ervoor te zorgen dat de kinderen de spelers geen overlast aandoen. De ouders zijn aansprakelijk voor alle door de kinderen veroorzaakte schade.
 • Het is verboden loslopende huisdieren in het park mee te brengen. Op de banen hebben deze dieren geen toegang.
 • Binnen de afrastering mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen of andere vervoermiddelen. Rijwielen en andere tweewielige vervoermiddelen dienen in de daarvoor bestemde stalling geplaatst te worden.
 • De banen zijn geopend van 1 april tot en met 31 oktober. De banen staan ter beschikking vanaf 7.00 uur. Leden tot en met 15 jaar mogen tot 19.00 uur onbeperkt van de banen gebruik maken.
  Buiten deze tijden hebben leden ouder dan 15 jaar voorrang.
 • Het is verboden om de banen voor andere doeleinden dan het beoefenen van de tennissport te gebruiken.
 • De banen mogen slechts met tennisschoenen worden betreden. Het spelen op schoenen met hakken (ook rubberhakken) is verboden. Bij wedstrijden in KNLTB verband dienen de deelnemers gekleed te zijn in de door de bond voorgeschreven tenniskleding.
 • Het bestuur heeft het recht banen te reserveren voor lessen, training competitie en toernooien.
 • Een baan kan alleen gereserveerd worden door middel van plaatsing van een geldig bewijs van lidmaatschap (c.q. introductiekaartje) op het speeltijdenbord (afhangen).
 • De volgorde van afhangen is bepalend voor het speelrecht, d.w.z.: diegenen die het langst wachten hebben het recht op de eerst vrijkomende baan te spelen.
 • Wie een enkelspel speelt, heeft recht gedurende een half uur recht op de baan; voor dubbelspel geldt een speelduur van  één uur. Daarna moet men opnieuw afhangen.
 • Tijdens uren dat men les heeft, mag men niet afhangen. Na de les mag men uiteraard afhangen, met dien verstande dat de wachttijd pas ingaat na afloop van de les.
 • Men mag nooit op een later tijdstip afhangen dan men feitelijk speelt, dus indien men bijvoorbeeld 10 minuten na een half - of heel uur speelt dan hangt men af op het half -  of heel uur daarvoor.
 • Men mag uitsluitend afhangen voor zichzelf en voor spelpartners die aanwezig zijn.
 • Wanneer men 5 minuten na het ingaan van de speeltijd de baan niet in gebruik heeft genomen vervalt het speelrecht.
 • Tennisballen dienen door de leden zelf te worden meegebracht.
 • Het is verboden spelers op andere banen te hinderen. Het ophalen van op andere terecht gekomen ballen, dient niet eerder te geschieden dan nadat het spel aldaar is onderbroken.
 • Iedere speler is, na het gebruik van de baan, verplicht deze te vegen, indien nodig te walsen (tot aan de afrastering) en bij droog weer te sproeien.
 • Het lid dat het laatst de banen verlaat, dient het hek af te sluiten, van zowel de banen als het park.
 • Eenieder is verplicht om van door hem/haar al dan niet moedwillig toegebrachte vernieling aan banen, netpalen, netten en/of andere eigendommen van de vereniging terstond mededeling te doen aan het bestuur en om de veroorzaakte schade te vergoeden.
 • In alle gevallen waarin dit  reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 • Alle leden van de vereniging worden geacht bekend te zijn met het baanreglement.
 • Het bestuur heeft het recht een ieder die zich niet aan het reglement houdt de toegang tot de banen te ontzeggen. 

Introducees

Alle leden hebben recht van introductie, behoudens goedkeuring van het bestuur. Introductie is alleen mogelijk indien de baanbezetting dit toelaat. Introducees mogen slechts tennissen indien zij vergezeld zijn van een lid van de vereniging. Introductiekaarten (à €2,50 pp) worden door de bevoegde personen (bestuursleden), per dag verstrekt. Men dient de kaarten op de dag van verstrekking weer in te leveren. Eén persoon kan maximaal vijf maal per jaar geïntroduceerd worden.

Go to top