Infoblad

TV "De Gelimmet" is een vereniging van en voor leden met als belangrijkste doel: het beoefenen van de tennissport door jong en oud, op alle niveaus. 

Dit betekent dat wij ons met zijn allen ook aan een aantal afspraken moeten houden. 

Alle informatie m.b.t. het huishoudelijk reglement, baanreglement, afspraken m.b.t. lessen enz. zijn terug te vinden in het Infoblad tennis

Introducees

Alle leden hebben recht van introductie, behoudens goedkeuring van het bestuur. Introductie is alleen mogelijk indien de baanbezetting dit toelaat. Introducees mogen slechts tennissen indien zij vergezeld zijn van een lid van de vereniging. Introductiekaarten (à €2,50 pp) worden door de bevoegde personen (bestuursleden), per dag verstrekt. Men dient de kaarten op de dag van verstrekking weer in te leveren. Eén persoon kan maximaal vijf maal per jaar geïntroduceerd worden.

 

Opzeggen lidmaatschap

Wij gaan er natuurlijk niet van uit, want wij hopen je volgend jaar natuurlijk weer op onze tennisbanen te mogen begroeten en een fijne partij tennis te kunnen spelen. Maar als je toch overweegt je af te melden bij de vereniging, doe dat dan vóór 1 januari (ivm postverwerking en administratieve afhandeling). Wij dienen namelijk aan de KNLTB een afdracht te betalen van € 15.00 voor elk lid dat na 15 januari geregistreerd staat. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat niet alle leden zich dit realiseren. Daarom zijn we uit kostenoverwegingen helaas genoodzaakt om de KNLTB-bijdrage terug te vorderen bij niet tijdige opzegging. Laat het niet zover komen en zorg voor opzegging vóór 1 januari als je je wilt afmelden bij onze vereniging.
Opzeggen dient schriftelijk resp. per e-mail te gebeuren bij de ledenadministrateur:

Bert Vissers
Pastoor Huijnenstraat 10
6265 AE St.  Geertruid
tel. 043-4085661
e-mail: leden.tvdegelimmet@gmail.com

 

TV De Gelimmet en jouw persoonsgegevens

TV De Gelimmet heeft jouw persoonsgegevens nodig voor onze ledenadministratie en de relevante communicatie over activiteiten en andere verenigingszaken.
De persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie zijn:
      naam, geboortedatum, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en een recente pasfoto. 
Deze worden door jou bij aanmelding aan TV De Gelimmet verstrekt en daarmee geef je expliciet toestemming aan TV De Gelimmet, deze zoals hierna omschreven te mogen gebruiken.

Jouw gegevens worden:

  • door onze ledenadministrateur beheerd en alleen door de ledenadministrateur, onze secretaris en penningmeester gebruikt voor relevante communicatie betreffende verenigingszaken en -activiteiten
  • alleen verstrekt aan de KNLTB t.b.v. het lidmaatschap bij de tennisbond
  • aan geen enkele andere partij verstrekt
  • niet voor reclamedoeleinden gebruikt
  • gedurende jouw lidmaatschap bewaard. Bij eventuele afmelding bewaren wij jouw gegevens in een "oud-leden" archieflijst. Doel hiervan is uitsluitend om je alleen te kunnen informeren over heel bijzondere gebeurtenissen rond TV De Gelimmet (denk aan bijvoorbeeld een jubileum van de vereniging).

Voor nadere informatie zie ons privacy statement.

TV De Gelimmet maakt bij haar communicatie ook in beperkte mate gebruik van fotomateriaal op haar website en in lokale nieuwsbladen (met name D'r Klabatter). Dit heeft uitsluitend tot doel om de sfeer tijdens activiteiten weer te geven. Mogelijk sta je herkenbaar op een of meerdere van deze foto's.
Naamsvermelding geschied alleen incidenteel, denk aan bijvoorbeeld de clubkampioenschappen.
Mocht je hiertegen bezwaar hebben, meldt dat dan bij onze secretaris of via tvdegelimmet@gmail.com en de betreffende foto's respectievelijk naam worden van de website verwijderd.
Van jeugdleden worden foto's alleen na schriftelijke toestemming van de ouders op de website geplaatst.

Go to top