Introductie

Tennisvereniging De Gelimmet is al jaren een van de grotere verenigingen in de kerkdorpen Mheer en Banholt. Deze dorpen behoren bij de gemeente Eijsden-Margraten. TV "De Gelimmet" is opgericht op 22 oktober 1982 en is gevestigd aan "De Gelimment 34" in Mheer. Bij de oprichting was de toegang van het park nog aan de Leemstraat 45.
De naam van de vereniging is ontleend aan het grondgebied (leemgrond) waar de banen liggen. Bij de oprichting bestond de accommodatie uit twee gravelbanen, die op 2 april 1983 door wethouder Oostenbach officieel werden geopend. In augustus 1984 heeft de vereniging uit eigen middelen de accommodatie uitgebreid met een clubhuis, dat op 21 april 1995 door de toenmalige burgemeester Michiels van Kessenich werd geopend. " De Gelimmet" begon in 1983 met ongeveer enthousiaste 130 leden. Halverwege de jaren tachtig lag het leden tal op ongeveer 220. Vanwege deze snelle groei van het aantal leden in die tijd heeft de vereniging uit private middelen een derde gravelbaan laten aanleggen, die in mei 1986 in gebruik werd genomen. In april 1989 volgde de vierde baan. In het najaar van 2003 is de club geprivatiseerd en werd ook verlichting aangebracht op alle banen. Ondertussen zijn de gravelbanen ook voorzien van een automatische sproei-installatie.
Sinds 1987 is TV De Gelimmet lid van de KNLTB en hebben verschillende teams van de vereniging jaarlijks deelgenomen aan de KNLTB competitie.
Nog steeds wordt jaarlijks meegedaan aan de KNLTB competitie.
De club organiseert ook diverse interne toernooien. Deze worden in het algemeen druk bezocht en zijn zeer gezellig.
Buiten de toernooien zijn er ook nog een aantal vaste, wekelijkse activiteiten.
Bij onze tennisvereniging staan sportiviteit, spelplezier en gezelligheid voorop.

Bestuur

 • Voorzitter:  Theo Brassé | Op 't Hövelke 13   6261 PC Mheer
  T: 06 14485518 | E: voorzitter
 • Secretaris:  Corrie Spauwen  | Duivenstraat 4b   6261 NT Mheer
  T: 06 40574929 | E: [email protected]
 • Penningmeester:  Corry Jeurgens | Op 't Hövelke 13 6261 PC Mheer
  T: 06 14248647 | E: [email protected] 

Beheerders

 • Technische commissie:  
  Suze Thomma (beheerder)  |  06 54735849 |  E: technische commissie 
  Thea Hameleers (VCL)  |  06 11487873
 • Clubhuisbeheerder: 
  Peter van der Heijden  |  06 20536521
 • Kantinebeheerder:
  Jos Dohmen  |  T: 06 20367900  |  E: kantinebeheerder
  Peter van Neer (VSH)  |  06 23057647
 • Parkbeheerder: 
  Wino van de Gaar  |  T: 06 21830184  |  E: parkbeheerder
 • Baanbeheerder:
  Han van Gool  |  T: 06 37145383  |  E: baanbeheerder
 • Ledenadministratie: 
  Thea Hameleers  |  T:  06 11487873  |   E: [email protected]
 • Trainer:
  Philippe Bastiaans  |  T: 06 55453939  |  E: [email protected]
 • Website:
  Wino van de Gaar  |  T: 06 21830184  |   E: [email protected]
 • Clubhuis: 
  T: 06 23121725

De beheerders maken dankbaar gebruik van de hulp van vrijwilligers die meehelpen om onze tennisvereniging in stand te houden!

Reglementen

Alle informatie m.b.t. huishoudelijk reglement, baanreglement, afspraken m.b.t. lessen enz. zijn terug te vinden in het Infoblad tennis

De baanverlichting kan aan de buitenzijde van het clubhuis worden ingeschakeld.
Links naast de deur bevinden zich 4 draaischakelaars, waarmee per baan de verlichting kan worden aangezet.
Aandachtspunten:
• Verlichting per baan met tussenpozen van ca. 20 seconden inschakelen.
• Na uitschakelen mag de verlichting pas weer na min. 10 minuten (!) worden ingeschakeld!
• Gebruik de verlichting niet onnodig. 

De banen worden gedurende het seizoen automatisch gesproeid op de volgende tijdstippen:
- 07:00 tot 07:15 uur
- 12:00 tot 12:15 uur
- 17:00 tot 17:15 uur
- 22:30 tot 22.45 uur
Dit kan niet worden uitgeschakeld, dus graag hiermee rekening houden bij het tennissen.

De leden van T.V. De Gelimmet zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, leden van de technische commissie en groundsman.

Tot de banen hebben die leden toegang, die voorzien zijn van een geldig bewijs van lidmaatschap.

Alle leden hebben recht van introductie, behoudens goedkeuring van het bestuur. Introductie is alleen mogelijk indien de baanbezetting dit toelaat. Introducees mogen slechts tennissen indien zij vergezeld zijn van een lid van de vereniging. Introductiekaarten worden door de bevoegde personen, per dag verstrekt. Men dient de kaarten op de dag van verstrekking weer in te leveren. Eén persoon kan maximaal vijf maal per jaar geïntroduceerd worden.

Bij wedstrijden hebben eveneens leden van de bezoekende vereniging (en) recht van toegang tot de banen, op voorwaarde dat zij zich houden aan het ter plaatse geldende baanreglement.

Kleine kinderen worden alleen tot het park toegelaten indien zij onder geleide zijn. De begeleiders dienen ervoor te zorgen dat de kinderen de spelers geen overlast aandoen. De ouders zijn aansprakelijk voor alle door de kinderen veroorzaakte schade.

Het is verboden loslopende huisdieren in het park mee te brengen. Op de banen hebben deze dieren geen toegang.

Binnen de afrastering mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen of andere vervoermiddelen. Rijwielen en andere tweewielige vervoermiddelen dienen in de daarvoor bestemde stalling geplaatst te worden.

De banen zijn geopend van 1 april tot en met 31 oktober. De banen staan ter beschikking vanaf 7.00 uur. Leden tot en met 15 jaar mogen tot 19.00 uur onbeperkt van de banen gebruik maken.
Buiten deze tijden hebben leden ouder dan 15 jaar voorrang.

Het is verboden om de banen voor andere doeleinden dan het beoefenen van de tennissport te gebruiken.

De banen mogen slechts met tennisschoenen worden betreden. Het spelen op schoenen met hakken (ook rubberhakken) is verboden. Bij wedstrijden in KNLTB verband dienen de deelnemers gekleed te zijn in de door de bond voorgeschreven tenniskleding.

Het bestuur heeft het recht banen te reserveren voor lessen, training competitie en toernooien.

Een baan kan alleen gereserveerd worden door middel van plaatsing van een geldig bewijs van lidmaatschap (c.q. introductiekaartje) op het speeltijdenbord (afhangen).

De volgorde van afhangen is bepalend voor het speelrecht, d.w.z.: diegenen die het langst wachten hebben het recht op de eerst vrijkomende baan te spelen.

Wie een enkelspel speelt, heeft recht gedurende een half uur recht op de baan; voor dubbelspel geldt een speelduur van één uur. Daarna moet men opnieuw afhangen.

Tijdens uren dat men les heeft, mag men niet afhangen. Na de les mag men uiteraard afhangen, met dien verstande dat de wachttijd pas ingaat na afloop van de les.

Men mag nooit op een later tijdstip afhangen dan men feitelijk speelt, dus indien men bijvoorbeeld 10 minuten na een half - of heel uur speelt dan hangt men af op het half - of heel uur daarvoor.

Men mag uitsluitend afhangen voor zichzelf en voor spelpartners die aanwezig zijn.

Wanneer men 5 minuten na het ingaan van de speeltijd de baan niet in gebruik heeft genomen vervalt het speelrecht.

Tennisballen dienen door de leden zelf te worden meegebracht.

Het is verboden spelers op andere banen te hinderen. Het ophalen van op andere terecht gekomen ballen, dient niet eerder te geschieden dan nadat het spel aldaar is onderbroken.

Iedere speler is, na het gebruik van de baan, verplicht deze te vegen, indien nodig te walsen (tot aan de afrastering) en bij droog weer te sproeien.

Het lid dat het laatst de banen verlaat, dient het hek af te sluiten, van zowel de banen als het park.

Eenieder is verplicht om van door hem/haar al dan niet moedwillig toegebrachte vernieling aan banen, netpalen, netten en/of andere eigendommen van de vereniging terstond mededeling te doen aan het bestuur en om de veroorzaakte schade te vergoeden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Alle leden van de vereniging worden geacht bekend te zijn met het baanreglement.

Het bestuur heeft het recht een ieder die zich niet aan het reglement houdt de toegang tot de banen te ontzeggen.  

Alle leden hebben recht van introductie, behoudens goedkeuring van het bestuur. Introductie is alleen mogelijk indien de baanbezetting dit toelaat. Introducees mogen slechts tennissen indien zij vergezeld zijn van een lid van de vereniging. Introductiekaarten (à €2,50 pp) worden door de bevoegde personen (bestuursleden), per dag verstrekt. Men dient de kaarten op de dag van verstrekking weer in te leveren. Eén persoon kan maximaal vijf maal per jaar geïntroduceerd worden.

Privacy statement

TV De Gelimmet heeft jouw persoonsgegevens nodig voor onze ledenadministratie en de relevante communicatie over activiteiten en andere verenigingszaken.
De persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie zijn:
naam, geboortedatum, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en een recente pasfoto.
Deze worden door jou bij aanmelding aan TV De Gelimmet verstrekt en daarmee geef je expliciet toestemming aan TV De Gelimmet, deze zoals hierna omschreven te mogen gebruiken.

Jouw gegevens worden:

-  Door onze ledenadministrateur beheerd en alleen door de ledenadministrateur, onze secretaris en penningmeester gebruikt voor relevante communicatie betreffende verenigingszaken en -activiteiten.

-  Alleen verstrekt aan de KNLTB t.b.v. het lidmaatschap bij de tennisbond.

-  Aan geen enkele andere partij verstrekt.

-  Niet voor reclamedoeleinden gebruikt.

-  Gedurende jouw lidmaatschap bewaard.

Bij eventuele afmelding bewaren wij jouw gegevens in een "oud-leden" archieflijst. Doel hiervan is uitsluitend om je alleen te kunnen informeren over heel bijzondere gebeurtenissen rond TV De Gelimmet (denk aan bijvoorbeeld een jubileum van de vereniging).

Voor nadere informatie zie ons privacy statement.

TV De Gelimmet maakt bij haar communicatie ook in beperkte mate gebruik van fotomateriaal op haar website en in lokale nieuwsbladen (met name D'r Klabatter). Dit heeft uitsluitend tot doel om de sfeer tijdens activiteiten weer te geven. Mogelijk sta je herkenbaar op een of meerdere van deze foto's.
Naamsvermelding geschied alleen incidenteel, denk aan bijvoorbeeld de clubkampioenschappen.
Mocht je hiertegen bezwaar hebben, meldt dat dan bij onze secretaris of via [email protected] en de betreffende foto's respectievelijk naam worden van de website verwijderd.
Van jeugdleden worden foto's alleen na schriftelijke toestemming van de ouders op de website geplaatst.